پروژه مسکونی 9 طبقه نور
اجرای پلکانی پله توسط تیم اجرایی نمایندگی کوبیاکس - شرق مازندران
پروژه تجاری 6 طبقه الماس نکا
پروژه تجاری 8 طبقه قائمشهر
پروژه پارکینگ طبقاتی بانک سپه
پروژه مسکونی 5 طبقه ایزد شهر
مزایای سیستم کوبیاکس